Regulamin B2B

powrót

Regulamin warunków sprzedaży i gwarancji
w firmie Office Support Krzysztof Wyląg ul. Zwycięstwa 8a, 42-624 Tąpkowice

 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oraz gwarancji oferowanych przez firmę Office Support, ul. Zwycięstwa 8a, 42-624 Tąpkowice, NIP: 6452343291 REGON 241174408 (zwana dalej: Office Support) Zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego regulamin jest częścią umowy zawartej między firmą Office Support i kupującym.

 2. Kupujący składa zamówienie w firmie Office Support za pośrednictwem platformy B2B. Jeśli zakupiony towar dostarczany jest przez firmę Office Support lub firmę spedycyjną na adres wskazany przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przez upoważnioną osobę.

 3. Gwarancja:

  • Niniejszy regulamin stosownie do treści art. 558 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność firmy Office Support z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów.

  • Wkłady atramentowe i laserowe marki My-Office od 1 lipca 2018 r. objęte są wieczystą gwarancją. Jeśli produkt marki My-Office zakupiony został wcześniej, wtedy obejmowała go 2-letnia gwarancja.

  • Gwarancja na pozostałe wkłady atramentowe i laserowe udzielana jest na okres 12 miesięcy. Ujawnione w tym czasie wady produktów usuwane będą bezpłatnie.

  • W wyjątkowych przypadkach klient będzie zobowiązany przedstawić dowód zakupu.

  • Gdy w momencie otrzymania paczki widać, że jest ona uszkodzona, lub pudełko było wcześniej otwarte, należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeśli dopiero po odjeździe kuriera okaże się, że zawartość przesyłki jest uszkodzona, należy bezzwłocznie zgłosić szkodę firmie kurierskiej.

  • W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki, producent gwarantuje naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu: brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęto taśmy zabezpieczającej itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu, z powodu niemożliwości zrealizowania reklamacji.

  • Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia towaru po upływie wyżej wskazanego terminu kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

 4. Wysyłka reklamowanych produktów:

  • Od 1.09.2020 r. w celu dokonania zgłoszenia reklamacji klient ma obowiązek skorzystać ze zgłoszenia reklamacyjnego przez Platformę B2B Office Support.

  • Dokonanie reklamacji nie jest możliwe bez zgłoszenia, potwierdzonego nadaniem numeru zgłoszenia w Platformie B2B Office Support.

  • Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: Office Support, 42-624 Tąpkowice, Zwycięstwa 8a.

  • Nabywca może upoważnić osobę pośrednią do przesłania towaru reklamacyjnego.

  • Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze, w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika, czy w czasie transportu. Za uszkodzenia powstałe w transporcie, w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, odpowiada Klient. Dotyczy to również sytuacji, gdy reklamacje odbiera bezpośrednio opiekun handlowy Office Support.

  • Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące nasze produkty tonery, a w przypadku znakowania tonerów własnymi etykietami należy umieścić etykiety tak, aby nie zasłaniały naszych oznaczeń i pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie produktu.

 5. Czas rozpatrzenia reklamacji:

  • Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia produktu.

  • Jeśli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona, firma Office Support odsyła produkty na swój koszt 

 6. Gwarancja nie obejmuje:

  • Gwarancja nie przysługuje kupującemu, jeżeli w dacie zgłoszenia wady towaru zalega z płatnością towarów w firmie Office Support za okres powyżej 21 dni od daty płatności. Gwarancja może zostać przywrócona, jeżeli w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady towarów w ramach gwarancji kupujący ureguluje przeterminowane zaległości. W takiej sytuacji terminy rozpatrzenia gwarancji biegną od dnia uregulowania przeterminowanych należności.

  • Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta urządzenia (produkty należy chronić przed działaniem światła i promieni słonecznych, przed wilgocią, wpływem wysokich i niskich temperatur, produkty należy przechowywać i użytkować z dala od urządzeń grzewczych).

  • Gwarancja nie obejmuje produktów, których okres ważności minął.

  • Produktów, w których stwierdzono: naruszone plomby, ślady ingerencji osób nieuprawnionych, próby napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis Office Support).

  • Uszkodzenie mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego.

  • Zużycie wynikające z eksploatacji towaru na poziomie: tonery 60-70% (w zależności czy toner posiada komorę na zużyty proszek) lub większym stopniu, a wkłady atramentowe zużycie ponad 50%.

  • W przypadku jeśli zgłoszone wady towarów zostaną w całości rozpatrzone negatywnie lub też jeśli gwarancja nie przysługuje z przyczyn wskazanych w pkt 3,4,6 regulaminu, reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu na jego koszt po uprzednim ustaleniu drogą e-mailową lub telefoniczną sposobu odebrania towaru. W przypadku niemożności ustalenia sposobu odebrania towaru reklamowany towar zostanie odesłany kupującemu poprzez firmę spedycyjną wybraną przez firmę Office Support, a koszt przesyłki winien zostać zwrócony firmie Office Support w terminie 7 dni od daty odbioru towaru przez kupującego.

 7. Zwroty towarów:

  • Produkty podlegają zwrotowi w przypadku gdy doszło do pomyłki ze strony handlowca lub pracowników magazynu Office Support.

  • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści spowodowane niewiedzą klientów, nieumiejętnym, niewłaściwym i niezgodnym z warunkami eksploatacji urządzeń i materiałów eksploatacyjnych ich użyciem.​​

  • Od 1.09.2020 r. w celu dokonania zgłoszenia zwrotu klient ma obowiązek skorzystać ze zgłoszenia zwrotów przez Platformę B2B Office Support.

  • Dokonanie zwrotu nie jest możliwe bez zgłoszenia, potwierdzonego nadaniem numeru zgłoszenia w Platformie B2B Office Support.

  • Zwracany towar nabywca przesyła na adres: Office Support, 42-624 Tąpkowice, Zwycięstwa 8a. Koszty dostawy pokrywa Klient lub jeśli powodem zwrotu jest pomyłka po stronie Office Support koszty dostawy pokrywa Office Support.

  • Zwracany towar powinien być nieużywany, zapakowany w fabryczne opakowania nieposiadające żadnych dodatkowych naklejek, czy opisów nienależących do Office Support.

  • Na paczce w widocznym miejscu (uwaga: nie bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu!), należy bezwzględnie umieścić nadany numer zgłoszenia.

  • Przesyłka na czas transportu powinna być odpowiednio zapakowana i zabezpieczona. Za uszkodzenia powstałe w transporcie, w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki, odpowiada Klienta. Dotyczy to również sytuacji, gdy zwrot odbiera bezpośrednio Opiekun handlowy Office Support. ​​

 8. Płatności:
  • Klient zobowiązany jest do regulowania płatności terminowo.
  • Wszelkie nieterminowe płatności będą skutkowały dodatkowymi kosztami, m.in. związanymi z wystawieniem noty odsetkowej, pierwszego dnia roboczego następującego po zakończonym miesiącu oraz ze zryczałtowanej opłaty windykacyjnej zgłoszenia.
  • Zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności to 40 euro rekompensaty, które naliczane są do każdej nieuregulowanej w terminie faktury.
 9. Dostęp do platformy Sprzedającego. W ramach współpracy ze Sprzedającym Kupujący otrzymuje darmowy dostęp do platformy www.b2b.officesupport.pl, zwanej dalej platformą B2B.
  • ​​Na platformie B2B dostępne są w szczególności certyfikaty oferowanych przez Sprzedającego produktów, karty charakterystyki produktów, karty wydajności produktów, a także profesjonalne zdjęcia produktów oraz integracja poprzez plik XML.
  • Platforma B2B umożliwia integrację zawartych tam materiałów ze sklepami internetowymi/stronami internetowymi Kupujących.
  • Kupujący może wykorzystywać w swojej działalności materiały zamieszczone na platformie B2B – w tym w szczególności może udostępniać zdjęcia, używać certyfikatów i innych dokumentów w zakresie prowadzonej sprzedaży - pod warunkiem dokonywania zakupów wyłącznie u Sprzedającego - Office Support Krzysztof Wyląg (warunek wyłączności).
  • W przypadku wykorzystania materiałów zamieszczonych na platformie B2B przy jednoczesnym złamaniu warunku wyłączności, Sprzedający może naliczyć karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdą sztukę produktu zakupioną z pominięciem wskazanego warunku wyłączności.
  • Przy zachowaniu warunku wyłączności, Kupujący jest uprawniony do wykorzystywania zasobów platformy B2B do postępowań przetargowych z jego udziałem. W przypadku wygrania przetargu jest jednak zobowiązany do zachowania warunku wyłączności i zamówienia całości towaru będącego przedmiotem przetargu u Kupującego – w przypadku złamania tego warunku, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych 00/100), a także dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w razie przekroczenia tej kwoty.
 10. Firma Office Support posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na szkody powstałe z nienależytego wykonania zobowiązanego. W przypadku uszkodzenia drukarki z winy naszego produktu przyjmiemy odpowiedzialność tylko i wyłączne pod warunkiem przesłania do nas drukarki wraz z wadliwym produktem celem dokonania ekspertyzy. Procedurę zgłoszenia reklamacji na materiał eksploatacyjny, który spowodował uszkodzenie lub zabrudzenie drukarki, znajdziesz w linku.

 11. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętym niniejszym regulaminem strony umowy sprzedaży dążyć będą do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Office Support.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 01.09.2020 r